Exekuce a dražba nemovitosti: průvodce procesu krok za krokem

Exekuce představuje jednu z možností, jak v České republice vymoci splacení dluhu. V případě, že dlužník dlouhodobě neplní své závazky, věřitel podává návrh na exekuci majetku, včetně nemovitostí. Jak takový proces vypadá a na co si dát pozor?

Zahájení exekuce

 • Věřitel podá návrh na exekuci u exekutorského úřadu. Musí doložit, že má vůči dlužníkovi splatnou pohledávku.
 • Exekutor vydá exekuční příkaz a rozhodne o způsobu provedení exekuce.

Volba předmětu exekuce

 • Exekutorský úřad zjistí majetek dlužníka vhodný k exekuci – nemovitosti, účty, mzdu.
 • Jako první se obvykle exekuují peněžní prostředky na účtech a mzda. Teprve pak přichází na řadu prodej majetku.

Oznámení o exekuci

 • Exekutor informuje dlužníka, že nařídil exekuci jeho majetku. Uvádí výši dluhu i údaje o nemovitosti určené k exekuci.

Dražba nemovitosti

 • Pokud dlužník nesplatí dluh ani po oznámení exekuce, exekutor nařídí dražbu nemovitosti.
 • Exekutor stanoví termín a místo konání dražby. Dražbu je povinen oznámit na úřední desce.
 • V oznámení uvede informace o dražené nemovitosti, vyvolávací cenu a podmínky účasti v dražbě.
 • Během dražby mohou zájemci činit podání – nabídky kupní ceny. Nemovitost je prodána nejvyšší nabídce.

Výtěžek z dražby

 • Peníze získané prodejem nemovitosti putují na úhradu dluhu a nákladů exekuce.
 • Pokud výtěžek převyšuje výši dluhu, zbytek se vrací dlužníkovi.

Konec exekuce

 • Jakmile je dluh splacen, exekutor vydá rozhodnutí o skončení exekuce.

Časté dotazy:

 1. Jak dlouho trvá dražba a exekuce nemovitosti?
  Od podání návrhu do dražby nemovitosti může uběhnout i několik měsíců. Samotná dražba pak probíhá rychle, v řádu hodin.
 2. Kdy se dlužník dokáže bránit exekuci?
  Dlužník se brání např. námitkou, že dluh je promlčený nebo již uhrazený. Musí své námitky uplatnit v zákonné lhůtě.
 3. Komu připadne nemovitost, pokud se do dražby nikdo nepřihlásí?
  V takovém případě přechází nemovitost do vlastnictví věřitele. Ten ji může prodat ve veřejné dražbě organizované dražebníkem.
 4. Kdy se draží jen podíl na nemovitosti?
  Pokud je nemovitost v podílovém spoluvlastnictví, není to dražba nemovitosti v celku, ale draží se zpravidla jen podíl dlužníka, nikoli celá nemovitost.
 5. Kdo může dražit nemovitost v exekuci?
  Účastnit se může kdokoli, není potřeba prokazovat způsobilost k nabytí nemovitosti. Vydražitel ale musí složit dražební jistotu.

Exekuce a následný prodej nemovitosti v dražbě je stresující záležitost. Přesto jde o standardní způsob, jak lze v Česku vymoci splnění dluhu. Při dodržení zákonných pravidel jsou práva dlužníka i věřitele chráněna.

Tvorba webových stránek: Webklient