Všeobecné podmínky

Děkujeme, že web Rodinet.cz užíváte v souladu s našimi pravidly a zákony ČR či EU.

1. Úvodní ustanovení

Níže uvedené všeobecné podmínky popisují pravidla pro přístup ke službám a obsahu Rodinet.cz, který je publikován na doméně www.rodinet.cz (dále jen „Rodinet.cz “). Provozovatelem webu Rodinet.cz je Mgr. Tomáš Lichnovský, IČ 06457410 (neplátce DPH), adresa: Na Třešňovce 670, Kutná Hora 284 01 (dále jen „Provozovatel“).

2. Registrace

2.1.
Uživatel Rodinet.cz (dále jen „Uživatel“) získá registrací na Rodinet.cz přístup k těm jejich částem a službám, které jsou na základě rozhodnutí Provozovatele registrací podmíněny. Pro užívání některých částí či služeb v rámci Rodinet.cz může být Provozovatelem požadováno splnění dalších podmínek (např. u soutěží).

2.2.
Způsob registrace a údaje požadované pro registraci, jakož i pro přihlášení se registrovaného Uživatele na Rodinet.cz stanoví Provozovatel. Provozovatel je oprávněn pravidla pro registraci a přístup na Rodinet.cz měnit.

2.3.
Provozovatel je oprávněn pozastavit či zrušit přístup Uživatele na Rodinet.cz na základě jeho registrace v případě, že registrovaný Uživatel poruší při užívání Rodinet.cz ustanovení těchto všeobecných podmínek nebo právní předpisy, podmínky soutěže, online hry nebo jiné akce pořádané na Rodinet.cz, nebo pokud má Provozovatel důvodné podezření, že registrační údaje Uživatele užívá kromě Uživatele ještě další osoba. V případech uvedených v tomto odstavci nevzniká nárok na výhru, ani na náhradu škody.

3. Diskuse a soutěže

3.1.
Příspěvky v diskusi nesmí být v rozporu s právními předpisy České republiky. Příspěvky nesmí obsahovat vulgární či obscénní výrazy a urážky, projevy agrese a ponižování, propagovat jakoukoli diskriminaci (zejména rasovou, národnostní, náboženskou, z důvodu pohlaví, zdravotního stavu) nebo její propagaci. Příspěvky nesmí zasahovat do práva na ochranu osobnosti fyzických osob a do práva na ochranu názvu, pověsti a soukromí právnických osob.

3.2.
Příspěvky v diskusi dále nesmí obsahovat skrytou či zjevnou reklamu.

3.3.
Uživatelé nesmí rušit diskusi zasíláním diskusních příspěvků mimo věcný kontext diskuse či opakovaných diskusních příspěvků s totožným textem.

3.4.
Provozovatel si vyhrazuje právo vymazat jakýkoli diskusní příspěvek, resp. všechny diskusní příspěvky, a to i bez udání důvodů. Provozovatel zejména bezodkladně vymaže takový diskusní příspěvek, který bude v rozporu se zásadami uvedenými v tomto článku.

3.5.
Provozovatel si vyhrazuje právo zakázat účast v diskusi Uživateli, který v minulosti opakovaně porušil zásady uvedené v tomto článku, v odůvodněných případech může Provozovatel rozhodnout o zákazu přístupu do diskuse i z jiných důvodů.

3.6.
O výhrách v soutěžích rozhoduje Provozovatel na základě jednotlivých pravidel soutěží. Proti rozhodnutí Provozovatele o výhře není odvolání a Provozovatel může rozhodnutí o výhře změnit.

3.7.
Provozovatel je oprávněn ze soutěže vyloučit Uživatele, který bude důvodně podezřelý z porušení pravidel soutěže nebo z porušení těchto všeobecných podmínek.

3.8
Soutěží se nemohou zúčastnit Uživatelé, kteří blokují reklamy.

4. Ostatní práva a povinnosti uživatelů

4.1.
Uživatel je oprávněn kdykoli požádat o ukončení registrace zasláním e-mailu na redakce@rodinet.cz z e-mailu, na který je vedena registrace. Provozovatel je v takovém případě povinen zrušit jeho registraci a vymazat osobní údaje vztahující se k Uživateli s výjimkou těch údajů, které je Provozovatel oprávněn zpracovávat i bez souhlasu Uživatele.

4.2.
Uživatel je povinen zabezpečit své registrační údaje a přístupové údaje poskytnuté pro zpřístupnění obsahu či poskytování jiné služby na Rodinet.cz před jejich zneužitím ze strany jiné osoby.

4.3.
Uživatelé jsou povinni užívat Rodinet.cz takovým způsobem, aby z jejich užití nebyli vylučováni ostatní Uživatelé, aby jim nebylo ztěžováno užití Rodinet.cz, a aby nebyla ohrožena či poškozena funkčnost Rodinet.cz či poskytování služeb Provozovatelem.

4.4.
V případě, že pro registraci, zpřístupnění obsahu či poskytování jiné služby na Rodinet.cz jsou potřebné osobní údaje Uživatele, je Uživatel povinen poskytnout tyto údaje pravdivě.

4.5.
Uživatelé nejsou oprávněni umísťovat na Rodinet.cz vlastní obsah s výjimkou případů, kdy toto Provozovatel výslovně umožní (diskuse, soutěže). V takovém případě jsou Uživatelé povinni respektovat pravidla pro umísťování vlastního obsahu na Rodinet.cz stanovená Provozovatelem. Uživatel je oprávněn takto umístit na Rodinet.cz pouze takový obsah, který neporušuje práva třetích stran (zejména autorské právo a právo na ochranu osobnosti či právo na ochranu dobré pověsti právnické osoby). Provozovatel není povinen takto umístěný obsah zálohovat a je oprávněn ho kdykoli bez předchozího upozornění a bez náhrady smazat.

4.6.
Uživatelé nejsou oprávněni obcházet či narušovat softwarovou ochranu Rodinet.cz a narušovat provoz Rodinet.cz zejména zasíláním automaticky generovaných nevyžádaných sdělení či automaticky generovaných přístupů na Rodinet.cz.

5. Autorské právo

5.1.
Materiály publikované na Rodinet.cz mají zpravidla charakter autorského díla a jako takové podléhají ochraně v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon).

5.2.
Uživatelé jsou oprávněni užívat autorská díla publikovaná na Rodinet.cz pouze pro svou vlastní potřebu. Zveřejňování nebo rozšiřování obsahu Rodinet.cz či jakékoli jeho části je zakázáno. Úprava a pozměňování obsahu Rodinet.cz či jakékoli jeho části jsou rovněž zakázány. Uživatelé jsou oprávněni ukládat či kopírovat jednotlivé položky obsahu Rodinet.cz pouze pro osobní účely.

5.3.
Užití autorských děl publikovaných na Rodinet.cz v hromadných sdělovacích prostředcích včetně užití pro zpravodajské účely je zakázáno s výjimkou případů, kdy dá Provozovatel k takovému užití souhlas.

5.4.
V případě, že Uživatel umístí na Rodinet.cz obsah v souladu s čl. IV, odst. 6 nebo pokud poskytne Provozovateli prostřednictvím Rodinet.cz obrazový, zvukový, textový nebo audiovizuální materiál, uděluje tím Uživatel Provozovateli licenci k užití takového obsahu resp. materiálu, pokud tento materiál splňuje znaky autorského díla, nebo je jinak chráněn autorským zákonem, k jeho publikaci na Rodinet.cz a uděluje Provozovateli právo spojit tento materiál s jiným dílem či materiálem a upravit ho pro účely jeho publikace. Uživatel je povinen poskytnout Provozovateli resp. umístit na Rodinet.cz pouze takový obsah či materiál, ve vztahu ke kterému je oprávněn poskytnout Provozovateli práva uvedená v tomto odstavci. V případě porušení této povinnosti odpovídá Uživatel Provozovateli za škodu.

6. Ostatní ustanovení

6.1.
Provozovatel je oprávněn měnit tyto Všeobecné podmínky pro užívání Rodinet.cz. Informaci o takovéto změně bude publikovat na Rodinet.cz nejpozději 30 dnů před nabytím účinnosti změny.

6.2.
Provozovatel je oprávněn kdykoli přerušit či ukončit provoz Rodinet.cz, jejich jednotlivých sekcí resp. částí, a poskytování služeb jejich prostřednictvím.

6.3.
Provozovatel provozuje Rodinet.cz na základě vlastního rozhodnutí a v jím stanovené podobě a rozsahu funkčnosti. Provozovatel konstatuje, že navzdory péči, kterou věnuje Internetovým stránkám a zabezpečení jejich provozu, nelze vyloučit jejich dočasnou, částečnou nebo úplnou, nefunkčnost. Takováto nefunkčnost bez ohledu na její rozsah a dobu trvání nezakládá nárok Uživatelů či třetích stran na náhradu škody.

6.4.
V případě, že Rodinet.cz obsahuje odkaz na jiné internetové stránky, neodpovídá Provozovatel za jejich funkčnost.

Tyto všeobecné podmínky jsou platné a účinné od 1. 1. 2021.